Futurs alumnes

1. L’accés requereix:
a) Tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
b) I superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova per a aspirants sense el requisit acadèmic i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. A més, cal superar una prova específica d’accés.

Informacions d'interès
 
Informació sobre la prova per als aspirants sense el requisit acadèmic
 • Inscripció: del 22 al 26 de març de 2021
 • Prova: 12 de maig de 2021 a les 16 h

 
Homologacions

El títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (o un títol declarat equivalent) dóna dret a accés directe. Es reserven 2 places per grup.

Tenen dret a l'exempció de la prova d'accés que han de fer les persones que no posseeixen el títol de batxiller en el procediment d'accés als ensenyaments artístics superiors, les persones que hagin superat:
 • La part comuna de les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius, o bé les proves d'accés als cicles de grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, o de formació professional inicial o dels ensenyaments esportius.
 • Per a fer efectiva l'exempció l'han de sol·licitar en el centre on es faci la prova específica d'accés als ensenyaments artístics superiors i han d'acreditar la superació de la prova d'accés als cicles de grau superior.
 • Consulta Normativa 

>> Adjudicacions curs 21/22

Instruccions per solicitar trasllats. Curs 20/21
 
Descarrega't la informació sobre trasllats

Reincorporació i formació addicional
 • Estudiants que van abandonar els estudis i volen reincorporar-se a l'ESDAP Catalunya.
 • Estudiants que van cursar els Estudis Superiors de Disseny (Pla d’estudis regulat pel Decret 1496/1999, actualment en extinció)
 
Descarrega't la sol·licitud per a reincorporació i/o formació addicional   (es resoldrà en funció de les places vacants, un cap hagi finalitzat el període de matriculació ordinària)

La sol·licitud de reincorporació cal portar-la a la secretaria de referència, o enviar-la al email del campus especificant a l'assumpte: "Reincorporació ESDAP Catalunya curs..."
   Campus Deià: secretariacampusdeia@esdapcatalunya.cat
   Campus Llotja: secretariacampusllotja@esdapcatalunya.cat
   Campus Olot: secretariacampusolot@esdapcatalunya.cat
   Campus Ondara: secretaria@easdondara.com
   Campus Pau Gargallo: secretariacampuspaugargallo@esdapcatalunya.cat
   Campus Serra i Abella: secretariacampusserraiabella@esdapcatalunya.cat
   Campus Vic: secretariacampusvic@esdapcatalunya.cat
Període obert per a la recepció de sol·licituds > del 15 de juny al 6 de juliolAccés als Ensenyaments Artístics Superiors
Consulta tota la informació referent a l'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny.

+ Informació Accés Ensenyaments Artístics Superiors

Oferta de places per al curs 2021-2022

L’ESDAP Catalunya disposa de set campus repartits pel territori català:
 • Campus Deià (Barcelona)
 • Campus Llotja (Barcelona)
 • Campus Serra i Abella (L'Hospitalet de Llobregat)
 • Campus Pau Gargallo (Badalona)
 • Campus Ondara (Tàrrega)
 • Campus Olot (Olot)
 • Campus Vic (Vic)
En el document adjunt trobaràs la oferta de places per campus i especialitat (disseny gràfic, disseny de moda, disseny de producte i disseny d'interiors)


Vacants i Calendari Proves Accés Setembre 2021


Informació sobre la prova específica d'accés
La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció als ensenyaments artístics superiors de disseny.

1. Calendari de la prova específica d'accés
La inscripció l'ha de fer tothom ja que és la preinscripció als Ensenyaments Superiors de Disseny.
 • Inscripcions a la prova específica: del 19 de juliol al 2 de setembre
 • termini pagament: 2 de setembre
 • Prova específiica d'accés: Divendres 3 de setembre
 • Qualificacions provisionals: Dilluns 6 de setembre
 • Qualificacions definitives: Divendres 10 de setembre


2. Horaris, durada i ponderació de la prova
La prova d'accés al curs 2021-22 es realitzarà el dilluns 14 de juny seguint el següent horari:

 
Descarrega't un resum sobre la durada i ponderació de les diferents parts de la prova (curs 21/22)

Lletres de desempat curs 21/22: N i Y

3. Material per al desenvolupament de la prova

 
Descarrega't el llistat amb el material necessari per a fer la prova

4. Horaris i lloc on es realitza la prova específica d'accés de setembre. Curs 2021-2022

La prova es desenvolupa al campus Llotja

 
Descarrega't el protocol bàsic de mesures de seguretat que caldrà aplicar el dia de la prova (juny 2020).
Models de proves

Vegeu models de les diverses parts de la prova a l' apartat Models de prova 2015
 

La prova específica d'accés consta de dues parts:

 1. La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments. (50 %)
 2. La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments. (50 %)
Cal superar ambdues parts de la prova.

Models de prova (2019)

Part A

 


INSCRIPCIÓ A LA PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS_PREINSCRIPCIÓ
del 3 de maig a l'1 de juny de 2021


La sol·licitud d’inscripció a la prova específica d’accés és també la preinscripció als ensenyaments artístics superiors de disseny.

Les persones interessades poden inscriure’s en un mínim d’una opció i un màxim de vuit combinacions entre campus i especialitats. La sol·licitud d’inscripció, juntament amb la documentació que l’acompanya, s'adjuntarà per defecte a la secretaria del campus ESDAP Catalunya que s'ha triat com a primera opció. Tota la documentació (DNI, certificat notes, carnet família nombrosa, etc.) es tramita online a través de la mateixa aplicació de preinscripció.

Instruccions per a la inscripció a la prova:

 1. Omple el Formulari d'inscripció, (accés a la preinscripció online) és important tenir cura d'emplenar tots els camps.
 2. Adjunta en el formulari tots els documents que corresponguin, segons la teva situació acadèmica (veure criteris i procediments d’admissió, accés directe, trasllat,…).
 3. Quan la secretaria del campus hagi verificat l'autenticitat i idoneïtat dels documents, podràs accedir a fer el pagament online o descarregar-te a través de l'aplicació, un document amb codi de barres per poder fer el pagament de la inscripció.
 4. Abans de la publicació de la llista definitiva d’admesos a les proves, caldrà que hagis esmenat els defectes de la documentació aportada ( si fos el cas), i hagis fet el pagament.
 
 Formulari d'inscripció


MATRÍCULA

Tots els estudiants de nou ingrés s’han de matricular de 1r curs complet.

 
Accés a matrícula: per realitzar la matícula cal accedir al formulari d'inscripció a la prova d'accés.

 

A. Instruccions per a formalitzar la matrícula:

 1. Omple el formulari de matrícula, és important tenir cura de completar tots els camps.
 2. L’alumnat que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits, ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.
 3. L’aplicació permet imprimir el resguard de sol·licitud de matrícula i realitzar el pagament, mitjançant targeta (online) o per caixer automàtic (mitjançant un document amb codi de barres que s’ha de descarregar el propi estudiant des de la aplicació). El pagament es pot fer fraccionat en dos terminis.
 4. El pagament de l’import de matriculació s’ha d’efectuar en les dates de matrícula assignada per a cada cas. S’estableixen 2 períodes d’adjudicació.

B. Reconeixement de crèdits

Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits –juntament amb la documentació demanada en cada cas– a la secretaria del campus on es cursaran els estudis abans del 6 de juliol. Podeu fer-ho presencialment o través del formulari que rebreu al vostre correu una vegada preinscrits.

C. Adjudicació de places

1a adjudicació

Els estudiants, amb adjudicació de la seva primera opció, que no hagin formalitzat la matrícula –o no hagin fet efectiu el pagament de l’import– durant el termini que tenen establert s’entén que renuncien a l’adjudicació donada i perdran la plaça. Els estudiants, amb adjudicació a 2a-8a opció, que no hagin formalitzat la matrícula –o no hagin fet efectiu el pagament de l’import– durant el termini que tenen establert opten a la 2a adjudicació de les possibles places vacants. Si es formalitza la matrícula s’entén que l’alumne/a no pot renunciar a la plaça a la que s’ha matriculat.

Els criteris de barem  serán sempre i en cada cas la nota més alta, mai el campus escollit.

2a adjudicació

En el cas que l’estudiant no es matriculi a la plaça adjudicada, aquesta plaça es trasllada a les places vacants de setembre.

Opcions preinscripció setembre

En el cas que l’estudiant, després del segon barem no hagi tingut cap adjudicació, pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que cliqui el botó que apareix a tal efecte en la sol·licitud de preinscripció a la prova específica de setembre. Si es clica aquest botó l’estudiant no podrà optar a la preinscripció de la prova específica de setembre per millorar nota o realitzar un canvi de campus i/o especialitat. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).

En el cas que l’estudiant, després del segon barem, no s’hagi matriculat a la plaça adjudicada pot tornar a participar a la convocatòria extraordinària de setembre si hi ha places vacants. Si aquest estudiant vol mantenir la mateixa nota de la prova de juny amb les opcions triades de campus i especialitat, caldrà que ho comuniqui per instància a la secretaria del campus de referència a les dates publicades al calendari del web. Recordar que després de la realització de la prova específica de setembre sempre es tindrà en compte la millor nota de les proves d’accés realitzades (juny-setembre).


Tots els estudiants, una vegada formalitzada la matrícula, i abans del 21 de juliol hauran de guardar i presentar el resguard de pagament a la secretaria del campus on s’han matriculat  –en l’horari d’atenció d’aquesta i en funció de l'evolució del covid19 i les directrius donades pel Departament de Salut  – juntament amb la documentació següent: • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) • Número de afiliació a la Seguretat Social. • Resguard de la sol·licitud del títol (Batxillerat o prova d'accés a Grau Superior) si no es va presentar en el seu moment. • Còpia del resguard del pagament de l’import de la matrícula. En cas de comptar amb algun tipus de bonificació o exempció s’ha d’aportar la documentació oficial que ho acrediti.

Fins que no s’hagi realitzat el pagament i els tràmit descrits l’estudiant no serà alumne/a de l’ESDAP Catalunya i en cap cas podrà assistir a les classes, ni ser avaluat, ni rebrà el nom d’usuari i contrasenya que li permetran l’accés al campus virtual de l’ESDAP Catalunya.
 


Si us cal solucionar/aclarir un problema de preinscripció o heu d'aportar documentació podeu comunicar-vos amb la vostra secretaria del campus de referència (la 1a opció que hagis escollit). Revisa abans tota la informació d'aquest web:

Durant el mes de juliol les secretaries estan obertes només en horari de matins

   Campus Deià: secretariacampusdeia@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: de 10:00h a 14:00h (de dilluns a divendres) / de 15:00h a 17:30h (de dilluns a dijous) / 933 54 60 73
   Campus Llotja: secretariacampusllotja@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: d' 11:00h a 13:00h (de dilluns a divendres) / de 16:00h a 18:00h (dimarts) / 934 18 17 20
   Campus Olot: secretariacampusolot@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: d' 11:00h a 14:00h (de dilluns a divendres) / 972 26 24 03
   Campus Ondara: secretariacampusondara@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: de 09:00h a 14:00h (de dilluns a divendres) / de 15:00h a 18:00h (dilluns) / Cal cita prèvia 973 31 04 86
   Campus Pau Gargallo: secretariacampuspaugargallo@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: de 10:30h a 13:30h (de dilluns a divendres) / de 15:00h a 17:30h (dilluns) / Cal cita prèvia 933 99 76 52
   Campus Serra i Abella: secretariacampusserraiabella@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: d'11:00h a 14:00h (de dilluns a divendres) / 933 36 68 10
   Campus Vic: secretariacampusvic@esdapcatalunya.cat   Horari atenció: de 10:30h a 13:30h (de dilluns a divendres) / de 15:00h a 17:00h (de dilluns a dijous) / Cal cita prèvia 938 85 48 51

 
Descarrega't el calendari d'inscripció i matrícula per al Curs 21/22