Matrícula

Calendari general del curs  21/22


Descarrega't el calendari


 

La matrícula es portarà a terme a través de la aplicació de la Secretaria virtual.

Instruccions bàsiques aplicació matrícula

1.- Estudiants que sol·liciten un canvi de campus i/o especialitat:

• Han de sol·licitar prèviament aquest tràmit durant el període indicat en el calendari acadèmic. • Els canvis de campus i/o especialitat s’adjudiquen sempre que quedin places vacants a partir de finalitzar la matrícula ordinària de juny i setembre. • Per garantir la plaça que l’alumne/a ocupa a l’ESDAP cal que es matriculi a la seva campus/especialitat d’origen, prèviament a l’adjudicació de vacants. Un cop adjudicats els canvis de campus i/o especialitat, si són favorables a l’alumne/a, es procedirà al canvi de campus i/o especialitat.

2.- L’estudiant que desitgi sol·licitar reconeixement de crèdits , ho ha de fer constar en el moment de formalitzar la matrícula, marcant la casella 'Sol·licitaré reconeixement de crèdits'.

 1. Les sol·licituds, tant de reconeixement/validació de crèdits com de canvi de modalitat o de campus/especialitat, es tramitaran en paper, a través de les secretaries dels campus.
 2. Tenen prioritat en el canvi de modalitat els estudiants que tinguin una mitjana d’expedient acadèmic més alta. (EDU/2536 /2010).
 3. Els estudiants amb assignatures pendents, no es matricularan fins que no disposin dels horaris de curs del campus, per tal d’evitar la incompatibilitat d’horaris entre assignatures, tal com està previst en el calendari acadèmic.

Les places vacants, si n’hi ha, s’adjudicaran segons expedient acadèmic seguint l’ordre següent:

 1. Alumnat ESDAP que hagin sol·licitat un canvi de campus i/o especialitat.
 2. Reincorporacions
 3. Ex-alumnes dels campus ESDAP amb el títol de Disseny regulat pel Decret 1496/1999 (antics ESD) que sol·licitin cursar els EAS en la mateixa especialitat.

En tots els casos, l’adjudicació de places es farà seguint l’ordre decreixent de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

3.- És important que l’estudiant consulti la normativa de permanència en el moment de formalitzar la matricula.

Sol·licitud: consulta apartat "Sol·licituds". (Cal aportar mitjana acadèmica).

> Sol·licituds cursar assignatura en una altre campus > es resoldrà després del període de matrícula > informació a la secretaria d'origen. 
Seguint les directrius del PROCICAT aquesta sol·licitud queda anul·lada per aquest semestre.

 


Calendari de matrícula_curs 20/21

 

Descarrega't el calendari d'inscripcions i matrícules per al curs 20/21
 
Us recordem que com a conseqüència de la COVID-19 a ESDAP Catalunya el curs 2021-2022 l'assistència a classe serà semipresencial. Si teniu consultes adreceu-vos al cap d'estudis del vostre campus.


 
Campus Llotja
1 QT / / 2 QT
 
Campus Deià

1 QT / / 2 QT

 
Campus Serra i Abella
1 QT / / 2 QT
 
Campus Pau Gargallo
1 QT / / 2 QT
 
Campus Olot
1 QT / / 2 QT
 
Campus Vic
1 QT / / 2 QT
 
Campus Ondara
 
Matins / Tardes
La configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior reclama l'existència de mecanismes de gestió i la garantia de la qualitat de la manera de fer. Entre els criteris establerts per a aquests processos i atenent les directrius dels òrgans europeus, apareix clarament explicitat el suport a l'aprenentatge autònom i al desenvolupament dels estudiants. En aquest context s’ha elaborat el vigent Pla d’Acció Tutorial (PAT) d’ESDAP Catalunya.
 
ESDAP Catalunya, ha donat resposta a aquesta demanda amb la proposta d'un Pla d'Acció Tutorial (PAT) que respongui a la naturalesa i idiosincràsia dels Estudis Superiors  de Disseny, a les característiques dels seus estudiants i de l'entorn en què se situen els seus set campus. Per tot això s’ha dissenyat un PAT que permet acompanyar l'estudiant en la totalitat del procés formatiu: des del seu accés als estudis  fins a la seva transició al món laboral, desenvolupant un conjunt d'accions en els  seus entorns de referència que ajudin a conèixer i triar amb fonament aquest tipus d'estudis.
 
Les estratègies per a l’acció tutorial sota la denominació de “Recursos d'aprenentatge i  suport a l'estudiant”, estableixen com a criteri que les institucions han de garantir que els recursos disponibles per al suport de l'aprenentatge dels estudiants siguin adequats i apropiats per a cada programa ofert.
 • Per a una bona experiència en educació superior, ESDAP Catalunya ofereix una àmplia gamma de recursos que faciliten l'aprenentatge als estudiants. Aquests van des de recursos físics, com biblioteques, centres d'estudi i infraestructura TIC, fins a recursos humans com tutors, orientadors i altres assessors.
 • A l'hora de planificar i proporcionar el suport als estudiants, ESDAP Catalunya te en compte les necessitats d'una població estudiantil diversa.
 • Els recursos d'aprenentatge i altres mecanismes de suport han de ser fàcilment accessibles per als estudiants.
 • ESDAP Catalunya ha establert un control de la implantació del PAT, controlant, revisant i millorant, de manera rutinària, l'efectivitat dels serveis de suport per als seus estudiants.
Descarrega't el PAT (Pla d'Acció Tutorial 2019)
Les pràctiques professionals és una matèria obligatòria i específica en el currículum dels Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de l’ESDAP Catalunya, contempla la formació
pràctica de l’alumnat que haurà de realitzar en l’últim curs dels ensenyaments i abans de la finalització i defensa del Projecte Final d’Estudis. Amb la realització de les pràctiques professionals s'assoleixen dos objectius bàsics: Completar, ampliar i consolidar els coneixements i les habilitats que s'han adquirit al llarg dels Estudis Superiors de Disseny. Assolir les competències de caràcter professional pròpies d’aquests estudis. L’assignatura, de caràcter pràctic, es realitza mitjançant un acord amb centres de treball col·laboradors, on els alumnes fan les pràctiques professionals. L’assignatura és un pont entre la formació que reb l’alumne a l’Escola Superior i l'entorn professional del disseny.


Normativa:
 • L’alumne/a ha de realitzar les pràctiques en el mateix curs en el qual s’ha matriculat d’aquestes. En cas de no realitzar-les obtindrà un NP i caldrà que es torni a matricular el curs vinent.
 • El Projecte final d’estudis només es podrà avaluar si s’han realitzat les pràctiques abans de l'avaluació del 2n semestre del juny (consulteu calendari).
 • No hi ha convocatòria de setembre.


A continuació trobaràs tota la informació relacionada amb el TFG:


1. Normativa: Marc de referència legal

2. Instruccions/Guia: Aquí pots veure els diferents apartats que constitueixen el TFG, i els processos i requisits que caldrà seguir per lliurar i penjar el Treball Final de Grau
3. Sol·licitud de tutor.
 
Procediment sol·licitud de tutor TFG 1920/21
 
Termini del lliurament: el dia 22 de gener de 2021
Lloc: la sol·licitud de tutor de TFG (veure document adjunt) s’ha de lliurar al campus on està o estava matriculat l'alumnat, i el donarà al coordinador responsable designat segons el que especifica en document de sol·licitud.
La publicació de l’assignació de tutor: es farà al tauler d'anuncis del campus i serà en data màxima el 12 de febrer.
 
4. Informe registre tutor: Aquest document és per al tutor i l’alumne/a; és el registre de seguiment de les tutories de TFG. Cal que aquests 4 registres es vagin signant a mesura que es realitzin les tutories. 5. Registre documentació exposició oral.

 
Registre documentació oral

 

6. Rúbriques d’avaluació per a cada especialitat:

 

8- Guia d'estil - Caràtules TFG

 
Enllaç guia estil


9- Comissions i TFG / projectes

Membres Comissions Avaluadores

CA_Alumnat

10- Horaris Comissions Avaluadores

Horaris alumnat TFG 19/20


11- TFG_Qualificacions i instruccions procediments finals_20_21
Calendari avaluació
Qualificacions 

Requisits sol·licitud títol:

- Pràctiques finalitzades

- Acreditació de la competència en llengua estrangera :

> Els alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors, els plans d'estudi han de preveure que a la data de sol·licitud del Títol Superior l'alumne acrediti almenys el nivell B-2 del MECR, d'alguna de les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d'Idiomes.

 1. Tens el nivell B2?
 2. Acreditació competència llengües estrangeres - enllaç RES EDU 1714/2021 3 de juny
 3. Enllaç RESOLUCIÓ ENS/62/2016
 4. Enllaç resolució ENS/1391/201 (modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016)

> Els alumnes matriculats a 1er curs el 17/18, 16/17, 15/16 o anteriors, cal que acreditin en finalitzar els estudis el nivell B1 d'una tercera llengua per tal de sol·licitar el títol.

Informacions addicionals: L'Escola Oficial d'Idiomes fa dues convocatòries lliures per obtenir el certificat, una ordinària al juny i una extraordinària al febrer. També imparteix cursos d'estiu intensius de 80 hores:

 

Marca ESDAP Catalunya